Йорданка Йовкова, проф. д-р
УНСС – София
Финанси, финансов мениджмънт, финансиране и инвестиции в имоти
Стати Статев, проф. д.ик.н.
УНСС - София
Теория и методология на макроикономическия анализ, макроикономическа теория
Пламен Илиев, проф. д-р
ИУ – Варна
Управление и оценяване на недвижима собственост, строително предприемачество
Георги Забунов, проф. д-р
УНСС – София
Маркетинг, пазар на имоти, Пропърти и Фасилити мениджмънт
Желю Владимиров, проф. д.ик.н.
СУ „Св. Климент Охридски“
Стопанско управление, предприемачество, иновации
Марияна Божинова, проф. д-р
СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Мениджмънт на търговската дейност, туризъм, енергийна ефективност
Тихомир Пелов, доц. д-р
УНСС – София
Цени и ценообразуване, оценка на имоти, Фасилити мениджмънт
Драгомир Бояджиев, доц. д-р
УНСС – София
Управление на човешки ресурси, подбор на персонала, мотивация и стимулиране на труда
Василка Стаменова, доц. д-р
УНСС – София
Търговия и сделки с недвижими имоти, управление на продажбите
Shi Yizhe, pHd
China
Urban, Urban Security, Urban Risk Management
Сергей Максимов, проф. д.э.н.
СПГЭУ– Русия
Экономика города, управление и девелопмент недвижимости, рынок и экономика недвижимости
Димитър Велев, проф. д-р
УНСС – София
Информатика, уеб базирани информационни системи и приложения
Марин Гълъбов, доц. д-р
УНСС – София
Корпоративни финанси, счетоводство, ефективност на бизнеса с недвижими имоти
Галина Литвинцева, проф. д.э.н.
НГТУ – Русия
Институциональная экономика, макроэкономика, региональная экономика
Албена Вуцова, проф. д-р
СУ „Св. Климент Охридски“
Икономика на предприятието, управление на проекти, евроинтеграция
Цветана Стоянова, доц. д-р
УНСС – София
Стратегическо управление, глобален мениджмънт, конкурентоспособност
Огнян Андреев, проф. д-р инж.
ТУ – София
Управлението на проекти, производствен и операционен мениджмънт
Николай Стоенчев, проф. д-р
ЛТУ – София
Статистика, приложение на статистически методи при корпоративното управление
Силвия Трифонова, доц. д-р
УНСС - София
Международни финанси, банково дело, парична теория и парична политика
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"