Технически изисквания

 

Шаблон на статия

Общият обем на статията не трябва да надвишава 15 печатни страници, включително резюме, таблици, фигури, бележки, списък с използвана литература.

Предлаганите ръкописи могат да бъдат на български, английски или руски език.

1. Общи изисквания към авторите:
Статията трябва да съдържа последователно следната информация:
1. Заглавие на статията на основния език;
2. Име и фамилия на авторите на основния език – без титли и институции;
3. Заглавие на статията на английски език (когато не е основен);
4. Име и фамилия на авторите на английски език – без титли и институции (когато не е основен);
5. Резюме на английски език – до 300 думи;
6. Ключови думи на английски език – до 6 думи;
7. Основен текст;
8. Бележки;
9. Литература;
10. Информация за контакти с автора (авторите) на английски език.

2. Изисквания за форматиране на статиите
Статиите трябва да бъдат подготвени на MS Office Word 2003 или по-нов за Windows.
Общи настройки на страницата
Page setup – margins: Top – 3.7 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
Paper Size – A4, ориентирани вертикално (Portrait), без номерация на страниците, Line spacing Single, First line by 0.5 cm.
Font – Times New Roman; Font Style – Regular;
Oформяне на заглавието – шрифт Times New Roman, Font size 12pt, Bold, All Caps, центрирано и без съкращения
Имена на авторите – името и фамилията на автора/ите се изписват след един празен ред без научни степени, научни звания, институции и т.н. Ако авторите са няколко, те се изписват последователно един след друг, разделени със запетая на шрифт Times New Roman, Font size 12pt, Bold и центрирано.
За изписване на заглавието и имената на авторите на английски език са в сила същите правила като тези на основния език с отстояние един празен ред между всеки от елементите.
Резюме и ключови думи – два празни реда след името на автора/ите с отстъп 0,5 cm се изписва Abstract: с шрифт Times New Roman, Font size – 10pt, Italic, Bold следвано от резюмето на английски език Font size – 10, Italic; След резюмето на нов ред с отстъп 0,5 cm се изписват ключовите думи на английски език – Key words: – Bold, Times New Roman, Font size – 10pt. Самите ключови думи са на шрифт Times New Roman, Font size – 10pt.
Текст на статията – след два празни реда се излага текста на статията, оформен както следва:

 • в две текстови колони – Columns: Presets – Two; Spacing – 0.8 cm.
 • шрифт – Times New Roman, Font Size 11pt, Regular, Justify text.
 • използва се автоматично пренасяне: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document;
 • заглавия на раздели и подраздели в статията – шрифт Times New Roman, Font Size 11pt, Bold, на нов ред, с интервал един ред, ляво центрирани.

Желателно е статията да съдържа:

 • увод (актуалност на статията, обект, предмет, цел, задачи, теза и др.);
 • основен текст, представен в раздели и подраздели;
 • изводи, препоръки и заключение.

Оформяне на таблици, фигури и формули
Таблици в статията се оформят след един празен ред, както следва:

 • номерират се последователно с арабски цифри и заглавие (над таблиците);
 • заглавие на таблицата и наименование на колоните/редовете вътре в нея – Fond Size 10pt, Bold, центрирано;
 • основен текст на таблицата – Fond Size 10pt, Regular;
 • под таблицата се посочва източникът на включените в нея данни – Fond Size 10pt, Bold, Italic, Justify Text;
 • препоръчително е таблиците да не бъдат по-големи от една страница;
 • графичните изображения да бъдат редактируеми.

Фигурите в статията се разполагат след един празен ред, както следва:

 • номерират се последователно с арабски цифри и заглавие под тях;
 • основен текст във фигурите – Fond Size 10pt, Regular;
 • под фигурата се поставя номера и името – Font size 10pt, Bold, центрирано.
 • графичните изображения да бъдат редактируеми;

Формулите се създават чрез редактор на Word или се вграждат като обекти в случаите на използване на специални програми. Номерират се (1), (2) и т.н. от дясната страна.
Бележки
При необходимост от използването на т.нар. „Бележки”, те се поставят в края на статията преди списъка на използваната литература, означени с арабски цифри като горни индекси. Бележките в края на статията следват реда на номерацията на арабските цифри в текста.
Литература
След интервал от два реда от основния текст на статията (или бележките ако са включени такива), центрирано се изписва Литература. Литературата се подрежда без номериране по азбучен ред на фамилните имена (кирилица, латиница). Под всеки цитиран източник на кирилица – на български език, да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за транслитерацията (виж. http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667)
Пример:
Калоянов, Т., 2014. Статистика, София, ИК – УНСС.
(Kaloyanov, T., 2014. Statistika, Sofia, IK – UNSS)
Цитиране на източници в текста
Описанието на използваните източници и цитирането в текста да се извършва по Харвардската система за цитиране (виж прикачения файл)
Информация за контакти с автора или авторите – на английски език

След интервал от два реда се изписват:

 • пълни имена на авторите, научните степени и академичните им звания;
 • институция, която представляват;
 • пощенски адрес;
 • електронна поща.

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"