Том 7 (2)

доц. д-р Драгомир Стефанов: Двадесети юбилеен брой на списанието!

ИНТЕГРИРАНЕ НА LCA, LCC И S-LCA В ОЦЕНКАТА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СГРАДИТЕ В УСЛО-ВИЯТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
INTEGRATION OF LCA, LCC AND S-LCA IN THE ASSESSMENT ON THE SUSTAINABILITY OF BUILDINGS IN THE CONDITIONS… OF THE CIRCULAR ECONOMY

Катя Антонова, Румен Калчев


СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF CONSTRUCTION COMPANIES IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Мая Начкова


АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ /НА ПРИМЕРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/
ANALYSIS OF THE EFFICIENT USE OF FIXED TANGIBLE ASSETS /FOR EXAMPLE REAL ESTATE/

Росица Иванова


ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ В КОНТЕКСТА НА ИНДЕКСА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДАНЪЧНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
PROPERTY TAXES IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX

Величка Николова, Ангел Ангелов


ВЛИЯНИЕТО НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЪРХУ БИЗНЕСА
THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON BUSINESS

Красимир Пантелеев, Саад Алансари


БИЗНЕС УСПЕХ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ: ПРИМЕРИ ОТ СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА
BUSINESS SUCCESS OF WOMEN ENTREPRENEURS: EXAMPLES FROM WORLD PRACTICE

Людмил Андреев, Рашид Алкайтуб


СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
STATISTICAL SURVEY OF HOUSING PRICES IN BULGARIA

Деница Бозева


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"